Visserij Historie Harderwijk
Nieuws Botter Stichting Vischafslag Visserijdagen Arrangementen Contact

TOP

STATUTAIRE NAAM INSTELLING

Naam: Stichting Vischafslag Harderwijk

Fiscaal ANBI nummer: 8202 16 355

Kamer van Koophandel: 08185504

IBAN: NL66 RABO 0149 3363 81


STICHTING VISCHAFSLAG HARDERWIJK EN DE ANBI-BESCHIKKING

De Stichting Vischafslag Harderwijk beschikt over de ANBI-status en ook als culturele ANBI.

Dit betekent dat zij volledig vrijgesteld is van "schenkbelasting en erfbelasting", oftewel,

de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot donaties.


Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting de volgende informatie te publiceren:

CONTACT GEGEVENS
Internetadres: www.VisserijHistorieHarderwijk.nl
E-mail: info@VisserijHistorieHarderwijk.nl

Postadres: Stichting Visserij Historie Harderwijk, p/a Couperuslaan 7, 3842 AA Harderwijk

Bezoekadres: Vischafslag Harderwijk, Havendijk 13, 3846 AC Harderwijk


BESTUURSSAMENSTELLING (PER 01-12-2018)
V
oorzitter: Dennis van Oeveren

Secretaris: Evert Jan Top

Penningmeester: Cor de Haan


BELONINGSBELEID
Er worden geen beloningen uitgekeerd. De Stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met leden en vrijwilligers. Zij kunnen aanspraak maken op vergoeding van gemaakte kosten die door de penningmeester zijn goedgekeurd.

DOELSTELLING

  1. Het in ere herstellen en in standhouden van de Vischafslag in Harderwijk.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het genoemde onder punt 1 in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

  1. Het gebouw van de Vischafslag heeft een museum functie en is een gedeelte van het jaar opengesteld voor bezoekers. Door het geven van rondleidingen en demonstraties van de werking van de veilingklok, het zogenaamde mijnen, worden inkomsten gegenereerd. Tevens heeft de Vischafslag een beperkt horeca gedeelte, waar ook de nodige inkomsten uit voortkomen. Daarnaast worden er ook incidenteel activiteiten in en rond het gebouw georganiseerd, die opbrengsten geven. Een gedeelte van de gebouwen wordt gebruikt door de Harderwijkse Botterstichting, waaraan dan ook een gedeelte van de huisvestingskosten wordt doorberekend.
  1. Het beheer van het vermogen van de stichting ligt bij het bestuur.
  2. Het vermogen van de stichting bestaat voor verreweg het grootste deel uit de grond, de gebouwen en de installaties. De besteding van de liquide middelen betreft de uitgaven voor onderhoud, energiekosten, verzekeringen en inkopen horecaproducten.


ACTIVITEITEN 2018

De activiteiten in 2018 bestonden voornamelijk uit het ontvangen en rondleiden van bezoekers aan de Vischafslag en het houden van een aantal activiteiten in en rond de Vischafslag.


BALANS EN RESULTATENREKENING 2018

Zie bijlage


TOELICHTING JAARREKENING 2018

De materiële vaste activa hebben ten opzichte van de situatie eind 2017 geen verandering ondergaan. Het eigen vermogen is iets gedaald als gevolg van het kleine negatieve resultaat in 2018. Het resultaat 2018 blijft voornamelijk achter bij 2017 als gevolg van lagere donaties, deze bedroegen in 2017 nog € 8.500,00 terwijl deze in 2018 € 1.250,00 waren.

Tevens vond er in 2018 een eenmalige grotere activiteit plaats, wat een succes was, maar wat echter weinig opgebracht heeft.

NIEUWS|BOTTER STICHTING|VISCHAFSLAG|VISSERIJDAGEN|ARRANGEMENTEN|CONTACT


ANBIDe Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen (ANBI) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting) is voor behouden of aanvragen van de ANBI-beschikking/status.


Zo moet het o.a. haar contactgegevens, beleidsplan, financiële gegevens en huidige activiteiten publiceren op een internetadres of via een publicatieportaal ter beschikking stellen aan het publiek.